Skip to main content

Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Müşterileri Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Cad. No: 62 A Ümraniye/İstanbul adresine mukim Veri Sorumlusu ODC İş Çözümleri Danışmanlık Ticaret A.Ş olarak (metnin devamında  “SmartMessage” olarak anılacaktır) kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında her türlü kişisel verinin  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında olması ve bu kanuna uygun şekilde işlenerek saklanması hususlarına önem vermekteyiz. Bu çerçevede Şirketimiz, ürün ve hizmetlerimizden yararlanan müşterilerimiz dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, stajyerlerimiz, çalışan adaylarımız, hissedarlarımız, yetkililerimiz, tedarikçilerimiz, danışmanlarımız, iş birliği yaptığımız şirketler ve bunların çalışanları, hissedarları, yetkilileri, ziyaretçilerimiz ve şirketimizle irtibat halinde olan kişilerin verilerini “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir. 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşleniyor? 

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz (“Veri Sahibi”, “siz”, “size”, “sizin”), SmartMessage tarafından reklam ve pazarlama kampanyalarının planlanması ve icrası, SmartMessage’ın kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, hizmetlerin alım satımına ilişkin hukuki/finansal işlemlerin yürütülmesi amacıyla mevzuatta işlenmesi zorunlu olması, sözleşmenin ifa edilmesi ve (sizinkine zarar vermeden) meşru menfaatimiz için gerekli olması nedeniyle işlenebilecektir. 

 • Kimlik Bilgileri (Ad, soyad, T.C./Vergi kimlik no, kimliğin ilk sayfasında yer alan bilgiler) 
 • İletişim Bilgileri (Telefon no, adres, e-posta adresi) 
 • Özlük Bilgisi (Meslek) 
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri (Giriş – çıkış kayıt bilgileri, kamera görüntü ve ses kayıtları) 
 • Müşteri İşlemleri (Ses kaydı, ücret bilgisi, müşteri yorumları, sohbet kayıtları)  
 • Finans Bilgisi (Kredi Kart bilgileri, IBAN numarası bilgileri) 

KVKK’nın 5/2. ve 6/3. maddelerde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması halinde ilgili kişisel veri(leri) ancak açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir. Rızanızı her zaman geri alma imkanına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 

Rıza vermeniz halinde SmartMessage olarak hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz ve etkinliklerimizden haberdar olmanız ve düzenlediğimiz kampanyalara katılım sağlayabilmeniz amacıyla faaliyet alanlarımıza ve hizmet kapsamımıza ilişkin tanıtım, reklam ve pazarlama materyallerini ve hizmetlerimize ilişkin detayların yer aldığı e-postalar, SMS’ler tarafınıza göndererek ve aramalarla kişisel verilerinizi işleyeceğiz.  Aynı zamanda işbu hizmet detaylarına ilişkin materyalleri ve reklam-pazarlama materyallerimizi (anket, pazar araştırması, memnuniyet aramaları gibi) periyodik olarak size gönderebilmek için kişisel verilerinizi saklayacağız. 

Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliyor? 

Kişisel verileriniz, 

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve izin süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olan İYS’ye,Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına  
 • Toplanan kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak  sitemizi ziyaretiniz esnasında veya iş / ticari ilişkisi süresince tarafımızdan fiziki ve elektronik yöntemler ile işburada yazan amaçlara veya açık rızanıza dayalı olarak yurtiçinde (Türkiye’de bulunan SmartMesassege veritabanlarında)   ve/veya yurtdışında bulunan (Batı Avrupa’da bulunan Google’ın veritabanları, Hollanda’da bulunan Microsoft Azure’un veri tabanları, Irlanda’da bulunan HubSpot veritabanı),  ABD’de bulunan WordPress veri tabanlarında  toplanmaktadır. 

KVKK’nın kişisel verilerin aktarımına ilişkin 8. maddesindeki kurallar ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tebirler alınarak aktarılacaktır. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Saklama Süresi 

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla etkinlik, program ve/veya projeye katılımınız gereği tarafınızla kurulan hukuki ilişkide öngörüldüğü biçimde ve gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. 

KVKK Madde 11. Kapsamındaki Haklarınız ve Bize Başvuru Yöntemleriniz 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinize aktarıldığını üçüncü kişilere bildirme, 
 • Yasa ve diğer düzenlemelerin ilgili hükümlerine uygun olarak verilerinizin işlenmiş olmasına rağmen, işlenmeyi gerektiren nedenlerinin ortadan kalkması veya imha edilmesinin istenmesi halinde kişisel verilerinizin silinmesi ve bu bağlamda aktarılan kişisel verilerinizin işlenmesi halinde üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? 

Başvuru Yöntemi 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla; 

 • Duyuru Grubu Listesine kaydolduğunuz e-posta adresinden kvkk@smartmessage.com adresine elektronik posta göndererek, 
 • Kimliğinizi doğrulamamıza olanak verecek şekilde geçerli bir kimlik belgesini yanınızda bulundurarak bizzat SmartMessage’ın Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Cad. No: 62 A Ümraniye/İstanbul adresine bizzat başvurup başvurunuzu fiziken teslim ederek, 
 • Islak imzalı ve imzanızı kontrol edebilmemiz için imza beyannamesi (herhangi bir ilişki kapsamında daha önce imzanızı doğrulayan bir belge ibraz etmişseniz ayrıca imza beyannamesi vermenize gerek bulunmamaktadır) ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Cad. No: 62 A Ümraniye/İstanbul adresine iadeli taahhütlü veya benzeri bir yöntemle göndererek, 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. 

İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır? 

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir. 

Bu Aydınlatma Metni SmartMessage tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. SmartMessage bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.smartmessage.com kurumsal web adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.