Skip to main content

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi İlişkin Çalışan Aydınlatma Metni

 

FATİH SULTAN MEHMET MAH. BALKAN CAD. NO: 62/A ÜMRANİYE/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren ODC İş Çözümleri Danışmanlık Ticaret A.Ş veya “SmartMessage” olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde çalışmak isteyen ve iş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler: 

Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 562273-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 0634042637100018 MERSİS numaralı Veri Sorumlusudur. 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: 

SmartMessege bünyesinde sigortalı olarak çalışan gerçek kişiler ait kişisel veriler Şirket tarafından; 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, 
 • İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Mesleki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini, 
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, 
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, 
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, 
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, 
 • Ücret politikasının yürütülmesi, 
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
 • İşyerine giriş çıkış takibinin yapılması, 

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir. 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması: 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Şirket’in Muhasebe Departmanı çalışanlarına ve yöneticilerine, Şirket birim yetkililerine, İŞKUR, SGK, adli ve idari yargı mercileri, emniyet birimlerine vb. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirket’in anlaşmalı olduğu özel istihdam bürosuna,şirketin anlaşmalı lduğu işyeri hekimine, iş sözleşmesinin ifasıyla doğrudan bağlantılı mesleki eğitim ve sertifikaların alınması amacıyla Bakanlık onaylı eğitim kuruluşlarına, şirket içi ve dışı eğitim vb. amaçlarla icra edilen organizasyonlarda katılımcı sertifikalarının düzenlenmesi amacıyla ilgili kuruluşlara, katalog çekimleri ve kartvizit basımı için Şirket’in anlaşmalı olduğu tedarikçi firmaya, teşvik alınan kuruma, BES vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşuna, çalışanlara araç tahsis edilmesi sebebiyle Şirket’in anlaşmalı olduğu firmaya, maaş ve diğer yan haklara ilişkin ödemelerin yapılabilmesi amacıyla Şirket’in çalıştığı bankaya, iş sözleşmesiyle doğrudan bağlantılı olarak Şirket’in dışarıdan hizmet aldığı tedarikçilere, işin yürütülmesi amacıyla iş  ilişkisi içinde olduğumuz şirketlere,iş seyahatlerinin gerçekleştirilebilmesi iin tedarikçilere,  insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla çalışılan kurum ve kuruluşlara, ArGe projelerinin bildirilmesi amacıyla Teknokentler ile, çeşitli test,eğitim  ve sınavların yapılması amacıyla hizmet alınan yurtiçi ve yurtdışındaki firmalar ile, bulut sistemlerinin kullanılması amacıyla yurtdışında bulunan serverlara,  gerekli hallerde Şirket’in vekalet vermiş olduğu avukata/avukatlara, Şirket’in iş ilişkisi içinde olduğu yurtdışı merkezli firmalara aktarılmaktadır.  

 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, Genel Müdürlük ve Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.  

Bu kapsamda aşağıda yer alan özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz yukarıda belirtilen yollar ile işlenmekte ve toplanmaktadır: 

VERİ KATEGORİSİ İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 
Kimlik Ad soyad, anne – baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no, pasaport gibi. 
İletişim Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi. 
Özlük Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi. 
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi. 
Finansal Veri Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı. 
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, log kayıtları gibi. 
Mesleki Deneyim Mesleki deneyi hakkında verilen ayrıntılar. 
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf, kamera kayıtları. 
Adli Sicil Bilgisi Sabıka kaydı. 
Sağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri,özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri. 
Diğer İşyeri işleyiş kurallarına aykırı hareketler sebebiyle yapılacak ihbarlar, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri. 

 

Söz konusu kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda yer alan hukuki sebepler dahilinde işlenmekte ve toplanmaktadır: 

VERİ KATEGORİSİ HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 
Kimlik Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası 
İletişim Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası 
Özlük Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, Madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi 
Hukuki İşlem Madde 5/2 (ç): Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi 
Finansal Veri Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, Madde 5/2 (ç): Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi 
İşlem Güvenliği Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, Madde 5/2 (f): Meşru menfaat 
Mesleki Deneyim Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, 
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, Madde 5/2 (f): Meşru menfaat 
Adli Sicil Bilgisi Madde 6/2: Açık rıza 
Sağlık Bilgileri 

Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası Madde 5/2 (ç): Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Madde 6/3: Sır saklama yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi,  

Madde 6/2: Açık rıza 

Diğer Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, 

 

 5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları 

Dilediğiniz zaman SmartMessage’a başvurarak; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden veya buradan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Fatih Sultan Mehmet Mah, Balkan Cd. No: 62/A, 34771 Ümraniye/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak odciscozumleri@hs02.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Şirket, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir. 

Çalışan Kanun’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. SmartMessage başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. 

Çalışan işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, SmartMessage’ı bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Çalışan’ın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, SmartMessage’ın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

Bu Aydınlatma Metni SmartMessage tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. SmartMessage bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin smartmessage.com kurumsal web adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.